ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Εταιρεία Κοινωνικών Εφαρμογών είναι μια καινοτόμος Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που δημιουργήθηκε το 2016  με την επιστημονική αρωγή του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας.

Κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι οι  υπηρεσίες υποστήριξης για  τη βελτίωση της ζωής  των πολιτών και την αναβάθμιση των γενικών συνθηκών διαβίωσης. 

Τα μέλη των μονογονεϊκών οικογενειών πλήττονται δυσανάλογα βαρέως από την αποτυχία συμφιλίωσης της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής.

Η σοβούσα οικονομική κρίση επιδείνωσε τις κοινωνικές επισφάλειες,  τόσο για τους γονείς,  όσο και για παιδιά σε μονογονεϊκές οικογένειες.

Η μετάφραση των θεωρητικών προσεγγίσεων της κοινωνικής θεωρίας σε πραγματική κοινωνική πολιτική, η αξιοποίηση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών και σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις μπορούν να συνδράμουν την προσπάθεια για οικογενειακή και κοινοτική συνοχή.

Η Εταιρεία Κοινωνικών Εφαρμογών θέτει στο επίκεντρο του καταστατικού της σκοπού την προστασία και ενεργητική αρωγή προς τις μονογονεϊκές οικογένειες, αναπτύσσοντας και προσφέροντας ένα σύνολο από πραγματικές λύσεις σε ζητήματα της καθημερινότητας και εισάγοντας τεχνογνωσία αιχμής από τον χώρο των εφαρμοσμένων κοινωνικών επιστημών.

 

Σκοποί και Αρχές
Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η στήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών και των μελών τους, που πλήττονται δυσανάλογα βαρέως από την κρίση και η συνδρομή προς αυτούς και τις κοινότητές τους για τον βιώσιμο συγχρονισμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Για την ευόδωση των  σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, εμπορικού, τουριστικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.   

Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

Α)  Προσφορά υπηρεσιών συμβουλευτικής και υποστήριξης για την επιχειρηματική ανάπτυξη και τον επαγγελματικό προσανατολισμό, μέσω της λειτουργίας γραφείου οικογενειακής και επαγγελματικής συμβουλευτικής.

Β)  Εκδόσεις βιβλίων και διάθεσή τους στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, με έμφαση στην τεκμηρίωση και αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών ζητημάτων που αφορούν στην οικογένεια και ειδικού τύπου για να είναι κατάλληλα για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Γ)  Διοργάνωση εκδηλώσεων καλλιτεχνικού, επιστημονικού, επιχειρηματικού, εκπαιδευτικού ή εμπορικού χαρακτήρα.

Δ)  Προσφορά υπηρεσιών, συμβουλών και υποστήριξης για την ανάπτυξη δράσεων επικοινωνίας και δικτύωσης, με έμφαση στη δημιουργία ηλεκτρονικών πλατφορμών δικτύωσης ατόμων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή οργανισμών της  κοινωνικής οικονομίας που προσφέρουν στις μονογονεϊκές οικογένειες και στο παιδί.

Οι σκοποί και η λειτουργία του Συνεταιρισμού διέπονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:

α)  την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα,

β)  την πρόταξη του άτομου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου,

γ)  την χρησιμοποίηση των κερδών του για την ανάπτυξη της απασχόλησης και την διεύρυνση των εργασιών του,

δ)  την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

 

Μέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ και διοικούσα επιτροπή

Μέλη της «Εταιρείας Κοινωνικών Εφαρμογών ΚΟΙΝΣΕΠ» είναι οι  εξής:

  • Μόσχοβος Νικόλαος
  • Κωνσταντάκη Μιχαλίτσα -Ελισάβετ  
  • Τσορλίνης Αναστάσιος
  • Σοφικίτη Παρασκευή  - Σοφία
  • Πανταζίδου Βαρυτίμη

 

 

Η Διοικούσα Επιτροπή εκλέχθηκε στις 31/08/2016 , οπότε συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

  • Πρόεδρος: Μόσχοβος Νικόλαος
  • Αντιπρόεδρος: Κωνσταντάκη Μιχαλίτσα -Ελισάβετ  
  • Γενικός Γραμματέας: Τσορλίνης Αναστάσιος
  • Ταμίας: Σοφικίτη Παρασκευή  - Σοφία

 

Η διάρκεια της θητείας της ανωτέρω Διοικούσας Επιτροπής  είναι πενταετής έως και  την 31/08/2021  κατά το άρθρο 19 του καταστατικού § 2,με δυνατότητα παράτασης τριών (3) μηνών.