Ποιά είναι τα επιδόματα που δικαιούνται οι άνεργοι

Ποιά είναι τα επιδόματα που δικαιούνται οι άνεργοι 

 

Γράφει η  Αντωνία  Πατσίδου, δημοσιογράφος  

Ποια επιδόματα δικαιούνται οι άνεργοι; Την απάντηση στο ερώτημα επιχειρούμε να δώσουμε με το άρθρο αυτό  «σκιαγραφώντας»  πρώτα τον ορισμό της συγκεκριμένης κοινωνικής κατάστασης.

Ανεργία είναι η κατάσταση ενός ατόμου, το οποίο είναι ικανό- πρόθυμο και διαθέσιμο να απασχοληθεί, αλλά δεν δύναται να βρει εργασία.

Το εργατικό δυναμικό αποτελείται από όσους έχουν εργασία (απασχολούμενοι) και εκείνους που δεν απασχολούνται (άνεργοι),  αλλά έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν, καθώς  και είναι διαθέσιμοι να εργασθούν.

Το μη-εργατικό δυναμικό είναι το μέρος του ενήλικου πληθυσμού που ασχολείται με τα οικιακά ή  είναι συνταξιούχοι ή  ασθενούν σοβαρά. Κατά συνέπεια, δεν απέχουν από την εργασία  ή δεν ψάχνουν για εργασία.

Με βάση τις παραπάνω διακρίσεις μπορούμε να δώσουμε τους εξής ορισμούς :

Εργατικό δυναμικό είναι το σύνολο των ατόμων,  τα οποία μπορούν και θέλουν να εργαστούν.

Απασχολούμενοι είναι τα άτομα,  τα οποία εργάζονται (φυσικά εξ ορισμού θέλουν και μπορούν να εργαστούν).

Άνεργοι είναι τα άτομα,  τα οποία μπορούν και θέλουν να εργαστούν, αλλά δεν μπορούν να βρουν απασχόληση.

Το ποσοστό ανεργίας  ισούται με τον αριθμό  των ανέργων διαιρούμενο  με το σύνολο του εργατικού δυναμικού.

Ας «δούμε» τώρα  μερικά από τα επιδόματα, που δικαιούνται οι άνεργοι:

Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας είναι μια παροχή που χορηγείται σε μισθωτούς, ασφαλισμένους στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ των οποίων η εργασιακή σχέση είτε έληξε (σύμβαση ορισμένου χρόνου) είτε καταγγέλθηκε από τον εργοδότη.

Η εργασιακή σχέση είχε  χρονική διάρκεια από πέντε έως και  12 μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας , τις οποίες έχουν πραγματοποιήσει οι δικαιούχοι του επιδόματος  σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης, που ορίζονται ως κρίσιμα.

Για να εισπράξετε ένα επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ:

 • Θα πρέπει να είστε μισθωτός και να έχει λήξει ή να έχει καταγγελθεί από τον εργοδότη (απόλυση) η σύμβαση εργασίας σας.
 •  Να είστε ως εργαζόμενος ασφαλισμένος στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ.
 • Να  έχετε συμπληρώσει μέσα στο 14μηνο ή 12μηνο-  που προηγείται της αίτησης ως δικαιούχου-  και  τον αριθμό των ημερομισθίων, τα οποία  προβλέπονται ανάλογα με το επάγγελμά σας.
 • (Από 01.01.2014) να μην έχετε επιδοτηθεί εντός της τετραετίας πριν από  την ένταξη στην επιδότηση πάνω από 400 ημέρες.

 

Σημειωτέον ότι ο άνεργος έχει τη δυνατότητα μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία της απόλυσής του να εγγραφεί στα μητρώα ανέργων στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) ή στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του, καθώς  και να υποβάλει αίτηση για επιδότηση λόγω ανεργίας.

Η επιδότηση ανεργίας αρχίζει από την ημέρα της υποβολής της αίτησης για το επίδομα. Από την 7η ημέρα επιδοτείται  ο δικαιούχος, ο οποίος  υποβάλλει αίτηση κατά το πρώτο 7ημερο μετά  από την καταγγελία ή τη λήξη της σύμβασής του.

Το επίδομα ανεργίας καταβάλλεται  σε μηνιαία βάση.  Υπολογίζεται, όμως,  σε ημερήσια επιδόματα,  που ανέρχονται στο 55% του βασικού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη,  όπως αυτό καθορίζεται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. 

Από τις  12.03.2012 ανέρχεται το μηνιαίο επίδομα ανεργίας στα 360,00 Ευρώ. 
 

Αν ο δικαιούχος άνεργος έχει προστατευόμενα μέλη οικογένειας, τότε  το επίδομα προσαυξάνεται για καθένα από αυτά κατά 10%.

Σχετικά με το Επίδομα Μακροχρόνια Ανέργων ηλικίας 20 έως και  66 ετών ισχύουν τα εξής:

Ο ΟΑΕΔ το  χορηγεί σε μακροχρόνια άνεργους, οι οποίοι:

Α) Εμφανίζουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο) μικρότερο των 10.000 ευρώ.

Β) Έχουν υποβάλλει την αίτησή τους εντός αποσβεστικής προθεσμίας δυο (2) μηνών από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης λόγω της  ανεργίας.

Το μηνιαίο επίδομα ανέρχεται στα 200 ευρώ και καταβάλλεται για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών.

Στην περίπτωση, που ο μακροχρόνια άνεργος έχει προστατευόμενο ανήλικο παιδί, τότε  προσαυξάνεται κατά 586,08 ευρώ (για κάθε ανήλικο τέκνο) και  το ανώτατο ετήσιο όριο εισοδήματός του, που απαιτείται για να λάβει το επίδομα.

Το επίδομα αυτό δεν επιδέχεται προσαυξήσεις, είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται.

 Άλλες παροχές ανεργίας είναι εξής:

Το Βοήθημα Ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων (Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε.)

Για να καταστεί  κάποιος  δικαιούχος του  συγκεκριμένου βοηθήματος θα πρέπει να ήσασταν ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοτελώς απασχολούμενος και :

 1.  Να ήσασταν ασφαλισμένος αποκλειστικά στους φορείς Ο.Α.Ε.Ε. ή Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., και να διακόψατε αποδεδειγμένα το επάγγελμά σας από την 1.1.2012 και έπειτα.
 2. Να έχετε καταβάλει την από 1.1.2011 ειδική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων,  που έχει συσταθεί στον ΟΑΕΔ.
 3. Να έχετε πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3ετή  συνεχή ή διακεκομμένη ασφάλιση στον ασφαλιστικό φορέα που υπαγόσασταν (αποκλειστικά ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) κατά τη διακοπή του επαγγέλματος.
 4. Να  μην είστε αυτοαπασχολούμενος.
 5. Να μην έχετε αναλάβει μισθωτή εργασία.
 6. Να μην λαμβάνετε σύνταξη για οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον Ο.Γ.Α., το Ν.Α.Τ., ή το Δημόσιο  ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής
 7. Να μην έχετε υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία, σε οποιοδήποτε φορέα εντός ή εκτός Ελλάδος. 

Το ύψος του μηνιαίου βοηθήματος ανεργίας ανέρχεται σε 360 ευρώ  και δεν προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των προστατευομένων μελών του ασφαλισμένου.

Για το Επίδομα Νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας (20-29 ετών) - Ε.Σ.Π.Α. ισχύουν τα κάτωθι:

Ο ΟΑΕΔ καταβάλει ειδικό επίδομα σε άνεργους νέους  ηλικίας μέχρι και 29 ετών.

Μία εκ των προϋποθέσεων είναι οι δικαιούχοι να έχουν ηλικία 20- 29 ετών και  να έχουν αποφοιτήσει από Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα λαμβάνοντας τίτλο σπουδών οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Το επίδομα καταβάλλεται,  εφ’ όσον οι νέοι είναι άνεργοι και παραμείνουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων για ένα χρόνο.

Το ποσό  του επιδόματος ανέρχεται στα 73,37 ΕΥΡΩ τον μήνα και καταβάλλεται για πέντε μήνες.

Άλλα Ειδικά Βοηθήματα για ανέργους είναι τα εξής:

 

Α. Το  Ειδικό Βοήθημα λόγω Επίσχεσης Εργασίας ή Διακοπής Εργασιών 

Το δικαιούνται οι ασφαλισμένοι που δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της επιχείρησης –εκμετάλλευσης και αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη  ή σε περίπτωση άσκησης από τον μισθωτό του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας (άρθρο 325 Α.Κ.)

Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς το 20πλάσιο του βασικού επιδόματος ανεργίας, που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την χορήγησης του βοηθήματος.   Προσαυξαίνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

 

Β. Το Ειδικό Βοήθημα μετά από τη Λήξη της Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας  

Το δικαιούνται οι ασφαλισμένοι που παραμένουν άνεργοι κατά την ημερομηνία καταβολής του βοηθήματος, εφόσον παρέμειναν άνεργοι επί ένα μήνα μετά από την λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές κλπ).

Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

 

Γ. Το Ειδικό Βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο Μητρώο Ανέργων 

Το δικαιούνται οι ασφαλισμένοι, εφόσον δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες, β)  Έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές κλπ)

Δ. Το Ειδικό Βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας (Αποφυλακισθέντες) 

Το βοήθημα μπορούν να λάβουν αποφυλακισμένοι, εφ’ όσον δεν είναι υπότροποι, μέσα σε τρεις μήνες από την αποφυλάκισή τους και εφόσον διαθέτουν ευνοϊκή έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας της φυλακής.

Το ύψος του βοηθήματος ανέρχεται σε 15 βασικά ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

 Ε. Το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα 

Τα εποχικά επαγγέλματα είναι αυτά που προσδιορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι, καπνεργάτες, ηθοποιοί, κεραμοποιοί, δασεργάτες, μουσικοί, κ.τ.λ.). Οι εποχικά εργαζόμενοι πρέπει να είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, και να παρέχουν την εργασία τους στην Ελλάδα.

Το εποχικό βοήθημα είναι ίσο προς το 70% του 35πλάσιου έως 50πλάσιου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Το ειδικό εποχικό βοήθημα προσδιορίζεται ανάλογα με το εποχικό επάγγελμα, όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν 1836/ 89.

©2017-Εταιρεία Κοινωνικών Εφαρμογών- Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση.