Όροι χρήσης site και καταστήματος

Για το περιεχόμενο και τη χρήση

Οι χρήστες- επισκέπτες της ιστοσελίδας και του e-shop της Εταιρείας Κοινωνικών Εφαρμογών (http://ekief.gr/) αποδέχονται τους παρακάτω όρους χρήσης, που αναφέρονται – επίσης- στα  άρθρα, στις εικόνες, στις φωτογραφίες, στα κόμικς, στον σχεδιασμό, στα οπτικά ή ηχητικά ντοκουμέντα, στα γραφικά και στα πολυμέσα,  που παρέχονται από τον ιστοτόπο.

Ο  κάθε επισκέπτης- χρήστης- πελάτης της  συγκεκριμένης ιστοσελίδας και του e-shop   αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους αναφερόμενους  όρους χρήσης, τα Cookies, τους όρους χρήσης του καταστήματος, τους τρόπους πληρωμής, τους  τρόπους αποστολής, τον χρόνο παράδοσης υπηρεσιών ή προϊόντων, την πολιτική επιστροφής, τα σχετικά με την περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος,  την πολιτική ακύρωσης παραγγελίας, τα αναφερόμενα στην πολιτική απάτης και την εξυπηρέτηση του δικτυακού τόπου.

Μέρος  εκ των εσόδων από την απόκτηση των προϊόντων- υπηρεσιών του site  δύναται να κατευθύνονται προς κοινωφελείς σκοπούς.  Σε αυτή την περίπτωση  στο  συγκεκριμένο προϊόν ή στη συγκεκριμένη υπηρεσία  θα  αναρτάται  σχετική  ανακοίνωση, που θα αναφέρει ότι  μέρος  εκ των εσόδων από την απόκτηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας κατευθύνεται προς κοινωφελή σκοπό.

Η  Εταιρεία Κοινωνικών Εφαρμογών- Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση – εφόσον  το θεωρεί σκόπιμο- διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αφαιρέσει, να προσθέσει  τον οποιοδήποτε όρο χρήσης, χωρίς να υφίσταται καμία προειδοποίηση. Διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους - προϋποθέσεις των συναλλαγών, που  διεξάγονται  μέσω του ηλεκτρονικού  καταστήματός της.  Η  αλλαγή όρων δεν  περιλαμβάνει παραγγελίες  προϊόντων ή και κρατήσεις υπηρεσιών, οι οποίες  ήδη έχουν γίνει.

Τα έσοδα  από την απόκτηση των προϊόντων- υπηρεσιών του website  και του e-shop   κατευθύνονται για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού ,  τη δηµιουργία  νέων θέσεων εργασίας,  τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής δραστηριότητας και τους σκοπούς της Εταιρείας Κοινωνικών Εφαρμογών – Κοινωνικής  Συνεταιριστικής Επιχείρησης , που είναι  η στήριξη της Μονογονεϊκής Οικογένειας, των ανέργων και των ΑμεΑ.

Ο χρήστης- επισκέπτης πελάτης συμφωνεί-  αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος,  όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης , κάθε και των συναλλακτικών ηθών.

 

Περί Πνευματικών Δικαιωμάτων

Το  περιεχόμενο της ιστοσελίδας και του e-shop  της Εταιρείας Κοινωνικών Εφαρμογών (http://ekief.gr/)  προστατεύεται από την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, την WIPO Copyright Treaty, την συμφωνία σχετικά με τις εμπορικές πτυχές της πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλες διεθνείς συμβάσεις ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ίδιες συμβάσεις «προστατεύουν»  και τα κείμενα των αρθρογράφων του blog της ιστοσελίδας.

Το όλον υλικό   της ιστοσελίδας της Εταιρείας Κοινωνικών Εφαρμογών απαγορεύεται  να χρησιμοποιηθεί   ή να προβληθεί  μαζί με ρατσιστικό ή πορνογραφικό υλικό. Επίσης, δεν μπορεί να τύχει συνολικά ή μερικώς αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να παραχθεί μέσω download, να γίνει μετάδοσή του  ή και διανομή  του  με  οποιονδήποτε τρόπο.

 

Αποποίηση Ευθυνών

Η Εταιρεία Κοινωνικών Εφαρμογών- ΚΟΙΝΣΕΠ δεν ευθύνεται   σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία ή συνεπαγόμενη ζημία ή ανακρίβεια που προέρχεται από τη χρήση της οποιασδήποτε  υπηρεσίας ή την  αδυναμία πρόσβασης-  χρήσης.

Δεν  φέρει, επίσης, καμία ευθύνη για κανέναν λόγο ή καμία αιτία, που αφορά στην περίπτωση αποζημίωσης οποιουδήποτε είδους.

Σε καμία περίπτωση,  η Κοιν.Σ.Επ. δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί  κάθε επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Οι επισκέπτες- χρήστες  έχουν την σχετική ευθύνη για την διασταύρωση των πληροφοριών, που παρέχονται από τις ιστοσελίδες του blog  του site, τις οποίες επισκέπτονται ή εισέρχονται αυτοβούλως.

Τα κείμενα των αρθρογράφων του blog  δεν εκφράζουν σε οποιαδήποτε περίπτωση την γνώμη, τη θέση, την άποψη της Εταιρείας Κοινωνικών Εφαρμογών,   αλλά τις θέσεις- απόψεις- άποψης του αρθρογράφου που τα συνέγραψε.

Τα κείμενα των αρθρογράφων συνοδεύονται  κατά περίσταση από φωτογραφίες, ήχους και βίντεο, καθώς και τις σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές – παραπομπές, όπου αυτές καθίστανται αναγκαίες.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο - λοιποί όροι - επίλογος

Όλοι οι προαναφερόμενοι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης  της ιστοσελίδας της  Εταιρείας Κοινωνικών Εφαρμογών (http://ekief.gr/) μαζί με τις οποιαδήποτε τροποποιήσεις τους διέπονται- συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του παρόντος ιστότοπου. Oφείλει – δε- με ευθύνη του να απόσχει και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Οποιαδήποτε διάταξη  των προαναφερόμενων όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν κείμενο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θίγεται η ισχύς όλων των άλλων όρων.

Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας  Κοινωνικών Εφαρμογών – Κοινωνικής  Συνεταιριστικής  Επιχείρησης καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.